Regulamin

KONKURS KULINARNY „MISTRZOSTWA POLSKI W DZICZYŹNIE –
MEMORIAŁ MARIANA TARNAWSKIEGO 2019”
15.03.2019 r.

 

ORGANIZATOR

 

1. Wyłącznym organizatorem Konkursu, zwanym dalej Organizatorem, jest „Las-Kalisz” Sp. z o.o. z siedzibą w Tomnicach, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000181139 oraz rejestru czynnych podatników podatku od towarów i usług – NIP 6210004390.

 

2. Oficjalnym adresem kontaktowym jest:

„Las-Kalisz” Sp. z o.o.

z s. w Tomnicach

ul. Krotoszyńska 1

63-714 Kobierno

z dopiskiem: Tomasz Tarnawski

Konkurs kulinarny „Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego 2019”,

oraz adres e-mail: zgloszenia@mistrzostwadziczyzna.pl.

Telefon kontaktowy: +48 62 725 42 70, +48 662 507 971.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

3. Konkurs kulinarny „Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego 2019”, zwany dalej Konkursem, jest uczczeniem zmarłego śp. Mariana Tarnawskiego – długoletniego prezesa i założyciela firmy „Las-Kalisz”, utworzonej 15 marca 1991 r., pasjonata zrównoważonego łowiectwa i wędkowania oraz miłośnika kuchni myśliwskiej.

 

4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone niniejszym Regulaminem.

 

6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Konkurs składa się z 2 etapów:

a. Etap I – kwalifikacje do Konkursu (weryfikacja zgłoszeń do Konkursu i wybór 10 drużyn zakwalifikowanych do Konkursu przez profesjonalne jury).

b. Etap II – konkurs kulinarny „Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego 2019”, który odbędzie się w 15.03.2019 r. w Pałacu w Orli, Orla 50, 63-720 Koźmin Wielkopolski. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 10 dwuosobowych drużyn.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

8. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych – kucharzy profesjonalistów, tj. kucharzy aktywnych zawodowo lub których przerwa w pracy zawodowej jest nie dłuższa niż jeden rok kalendarzowy, licząc do daty przystąpienia do Konkursu.

 

9. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno osoby narodowości polskiej, jak i obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach.

 

10. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie kucharze wyłonieni w I etapie przez profesjonalne jury konkursowe.

 

11. Uczestnikami Konkursu są dwuosobowe drużyny.

 

12. Każda drużyna składa się z szefa i kucharza pomocniczego. Szef jest oceniany za organizację pracy zespołu, przygotowanie stanowiska pracy, wysokie umiejętności zawodowe, smak, estetykę oraz sposób podania pracy konkursowej. Kucharz pomocniczy pomaga w pracach przygotowawczych oraz serwowaniu dań konkursowych.

 

KWALIFIKACJE DO KONKURSU

 

13. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy przesłać drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną na adres kontaktowy.

 

14. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.02.2019 r.

 

15. Konkurs odbędzie się 15.03.2019 r. w Pałacu w Orli.

 

16. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu są zobowiązani do przyjazdu 14.03.2019 r. do Pałacu w Orli na odprawę i Konkurs.

 

17. Skład drużyn konkursowych musi być identyczny na wszystkich etapach Konkursu.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

18. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie od podstaw w ciągu 120 minut przystawki ciepłej i dania głównego ze składników obowiązkowych – przystawka: comberki królika z kością, danie główne: comber sarny z kością. Przystawka i danie główne powinny być w całości przygotowane podczas Konkursu w regulaminowym czasie. Na przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy zostaje doliczony czas 10 minut.

 

19. Uczestnicy Konkursu przygotowują po 12 porcji przystawki ciepłej i dania głównego, które zostaną ocenione przez jury. 1 porcja z każdego ww. rodzaju dania zostanie wyeksponowana w gablocie konkursowej.

 

20. Dania konkursowe zostaną ocenione przez wskazane przez Organizatora jury.

 

21. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników Konkursu.

 

22. Zwycięzca Konkursu zostanie wytypowany na podstawie oceny potrawy konkursowej. Jako potrawę konkursową traktuje się przystawkę i danie główne. Wygrana nie może zostać przyznana na podstawie oceny włącznie przystawki lub wyłącznie dania głównego.

 

23. Organizator będzie korzystać z kryteriów ocen spójnych z kryteriami Kulinarnego Pucharu Polski.

 

24. Organizator zapewni poszczególnym drużynom uczestniczącym w Konkursie start w minimum 15-minutowych odstępach.

 

25. Organizator w harmonogramie Konkursu uwzględni:

a. odprawę dla sędziów przed Konkursem, podczas której przewodniczący jury omówi kryteria ocen oraz wszystkie kwestie regulaminowe i organizacyjne. Na odprawie muszą być obecni wszyscy sędziowie.

b. Odprawę dla zawodników przed Konkursem, podczas której przewodniczący jury omówi kryteria ocen dań, przedstawi skład jury oraz omówi kwestie techniczne i warunki organizacyjne.

c. Obrady sędziowskie po Konkursie, podczas których przewodniczący jury zbierze informacje na temat przygotowanych dań od wszystkich członków jury.

d. Odprawę pokonkursową (przed ogłoszeniem wyników Konkursu) dla zawodników, podczas której przewodniczący jury lub osoba przez niego wskazana przekaże zawodnikom informacje zwrotne na temat ich pracy i przygotowanych dań.

 

26. Na odprawie dla sędziów, odprawie dla zawodników, Konkursie, obradach sędziowskich oraz odprawie pokonkursowej będzie obecny obserwator Kulinarnego Pucharu Polski.

 

 

 

 

JURY KONKURSOWE

 

27. Jury w Konkursie tworzy maksymalnie 7 sędziów – 5 degustacyjnych i 2 technicznych – oraz jury specjalne złożone z 4 osób.

 

28. Organizator poda do wiadomości listę jurorów najpóźniej 1 tydzień przed terminem Konkursu.

 

29. Dania konkursowe będą oceniane wyłącznie przez profesjonalne jury, tj. takie, w którego skład wchodzą zawodowi kucharze, cieszący się uznaniem środowiska gastronomicznego nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami oraz mający duże doświadczenie w ocenie dan konkursowych.

 

30. Przy ocenach sędziów degustacyjnych zostaną odrzucone skrajne punkty tzn. najwyższe i najniższe noty sędziowskie.

 

31. Wszyscy sędziowie muszą być obecni przez cały czas trwania Konkursu na swoim stanowisku pracy, by móc ocenić wszystkie przygotowane dania w momencie ich serwowania.

 

32. O wygranej w Konkursie decyduje wyłącznie ocena profesjonalnego jury. Organizator dopuszcza ocenę dan konkursowych przez inne osoby (np. przedstawicieli firm sponsorskich, mediów itp.), ale ta ocena w żaden sposób nie wpływa na wynik Konkursu.

 

33. W Konkursie mogą startować tylko:

a. osoby pełnoletnie,

b. kucharze aktywni zawodowo lub których przerwa w pracy zawodowej jest nie dłuższa niż jeden rok kalendarzowy, licząc do daty przystąpienia do Konkursu,

c. drużyny, których uczestnicy nie są spokrewnieni z którymś z członków jury,

d. uczestnicy, pomiędzy którymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie doszło do czynności prawnej z którymś z członków jury,

e. uczestnicy, którzy nie pozostają w stosunku pracy lub nie są związani umową o podobnym charakterze, z którymś z członków jury,

f. uczestnicy, którzy nie są częścią zespołu któregoś z członków jury lub nie współpracują ściśle z którymś z członków jury,

g. uczestnicy, którzy podczas przygotowań do Konkursu nie korzystali z pomocy któregoś z członków jury,

h. uczestnicy, którzy nie wiedzą o występowaniu żadnych innych okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości osób trzecich.

 

34. Jurorzy obcojęzyczni będą oceniali dania według identycznego arkusza ocen co pozostali jurorzy, przetłumaczonego na język angielski.


35. Organizator wyznaczy sekretarza Konkursu – osobę koordynującą prawidłowy przebieg Konkursu.

 

36. Sekretarz Konkursu wraz z obserwatorem Kulinarnego Pucharu Polski, wskazanym przez Organizatora, zasiadają podczas Konkursu przy stole sędziowskim. Organizator jest zobowiązany do przygotowania dla nich dodatkowych miejsc.

 

37. Sekretarz Konkursu nadzoruje prawidłowe wypełnienie arkuszy ocen przez wszystkich sędziów, tj. oznakowanie arkusza odpowiednim numerem drużyny, czytelny podpis jurora na arkuszu oraz wpisanie uwag i komentarzy do kolejnych dań.

 

NAGRODY

 

38. Zwycięska drużyna zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali 15.03.2019 r.

 

39. Główną nagrodą w konkursie jest uzyskanie tytułu Mistrza Polski w Dziczyźnie 2019 oraz nagrody finansowej, ufundowanej przez Organizatora oraz sponsorów.

 

40. Nagrody finansowe:

pierwsza nagroda: 4000 złotych brutto;

druga nagroda: 2000 złotych brutto;

trzecia nagroda: 1000 złotych brutto.[PP1] 

 

41. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350 ze zm.). W przypadkach tego wymagających Organizator zobowiązuje się do pokrycia i odprowadzenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

42. Organizator może ufundować inne, dodatkowe nagrody dla laureatów Konkursu.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

43. Uczestnicy wchodzący w skład drużyn konkursowych gwarantują, że do przesłanych materiałów (w tym do receptur oraz zdjęć) przysługują im odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Z tego tytułu uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, przystąpią do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko. Ponadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, w razie ich zasądzenia od Organizatora zaś regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz koszty wszelkich związanych z tym wydatków i opłat, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

 

44. Uczestnicy w momencie otrzymania nagrody głównej w Konkursie przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja przez Internet.

 

45. Uczestnicy upoważniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie od otrzymania promesy do Konkursu do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się Konkurs.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

46. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do odwołania.

 

47. Organizator ani inne podmioty współpracujące z nim przy organizacji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z ich winy ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

48. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

49. Koszt noclegu uczestników i sędziów spoza Poznania od 14.03.2019 r. do 15.03.2019 r. pokrywa Organizator w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez uczestników.

 

50. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą ma jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

 

51. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, nienaruszających podstawowych zasad Konkursu.

 

52. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

 

53. Informacji dodatkowych w zakresie Regulaminu udziela przedstawiciel Organizatora: Tomasz Tarnawski, biuro +48 62 725 42 70 lub +48 662 507 971

 

KLAUZULA RODO

 

54. Administratorem danych osobowych jest firma „Las - Kalisz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tomnicach ul. Krotoszyńska 1 63-714 Kobierno, reprezentowana przez V-ce Prezesa Tomasza Tarnawskiego.

 

55. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w w/w konkursie.

 

56. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, a dotyczący przeprowadzonego konkursu i mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 

57. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

58. Każdy uczestnik konkursu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Regulamin konkursu, 30.01.2019r.


 

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę Las-Kalisz Sp. z o.o. na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Las-Kalisz Sp. z o.o. dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma Las-Kalisz Sp. z o.o..

Kontakt

Organizator: Las Kalisz

ul. Krotoszyńska 1, 63-714 Kobierno

Miejsce konkursu: Pałac w Orli

Orla 50 50, 63-720 Orla 50

Telefon:  +48 62 725 42 70

E-mail:
rzecznik@mistrzostwadziczyzna.pl
Zgłoszenia:
zgloszenia@mistrzostwadziczyzna.pl
Reklama:
reklama@mistrzostwadziczyzna.pl