Regulamin

KONKURS KULINARNY „MISTRZOSTWA POLSKI W DZICZYŹNIE –
MEMORIAŁ MARIANA TARNAWSKIEGO 2021”
9 września 2021 r.

 

ORGANIZATOR

 

1. Wyłącznym Organizatorem Konkursu kulinarnego pn. „Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego 2021”, zwanego dalej Konkursem, jest „Las-Kalisz” sp. z o.o. z siedzibą w Tomnicach, zwany dalej Organizatorem, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000181139 oraz rejestru czynnych podatników podatku od towarów i usług – NIP 6210004390.

2. Oficjalnym adresem kontaktowym w sprawie Konkursu jest:

„Las-Kalisz” sp. z o. o.

z s. w Tomnicach

ul. Krotoszyńska 1

63-714 Kobierno

z dopiskiem: Tomasz Tarnawski

„Konkurs Kulinarny Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego 2021”

oraz adresy e-mail: biuro@las-kalisz.pl; tomek.tarnawski@las-kalisz.pl

i telefon 62 725 42 70 / 662 507 971.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

3. Konkurs „Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego 2021” jest poświęcony pamięci zmarłego w 2018 r. Mariana Tarnawskiego, założyciela i długoletniego prezesa firmy
„Las-Kalisz”, powstałej 15 marca 1991 r., propagatora zrównoważonego łowiectwa i wędkowania oraz miłośnika kuchni myśliwskiej.

4. Regulamin reguluje warunki uczestnictwa w Konkursie i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone regulaminem.

6. Konkurs „Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego 2021” obejmuje swym obszarem terytorium Rzeczypospolitej.

7. Konkurs składa się z dwóch etapów:

– etap I: kwalifikacje do Konkursu – weryfikacja zgłoszeń przez profesjonalne jury;

– etap II: konkurs kulinarny, który odbędzie się w Ilonn Hotel w Poznaniu 9 września 2021 r. Spośród zgłoszeń do I etapu wyłonionych zostanie sześć dwuosobowych drużyn, które zaprezentują swoje umiejętności podczas konkursu.

Uczestnikom przysługuje prawo do zakupu u Organizatora produktów mięsnych potrzebnych do przygotowania potraw konkursowych (mrożona tuszka królika, mrożona łopatka jelenia) w celach treningowych z 50% zniżką. Po zakończeniu kwalifikacji promocja obejmuje wyłącznie uczestników
II etapu i trwa do dnia Konkursu. Kontakt w sprawie zamówień: natalia.domanska@las-kalisz.pl,
tel. 695 939 333.

 

UCZESTNICY KONKURSU KULINARNEGO

 

8. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – kucharzy profesjonalistów, tj.  pracujących zawodowo bądź mających w chwili przystąpienia do Konkursu przerwę w pracy zawodowej nie dłuższą niż jeden rok kalendarzowy. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby narodowości polskiej, jak również obcokrajowcy pracujący w polskich restauracjach.


9. W konkursie kulinarnym mogą wziąć udział wyłącznie kucharze wyłonieni w I etapie.

 

KWALIFIKACJE KONKURSU KULINARNEGO 

 

10. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy przesłać w uzupełnionym formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu drogą mailową pod adresem: zgloszenia@mistrzostwadziczyzna.pl lub pocztą tradycyjną na adres kontaktowy podany
w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2021 r. Zespoły zakwalifikowane do II etapu zostaną wyłonione i powiadomione do 23 sierpnia 2021 r.


Informacja o zespołach zakwalifikowanych do Konkursu zostanie przesłana mailem lub przekazana telefonicznie zainteresowanym oraz podana do wiadomości publicznej w witrynach internetowych Organizatora oraz zainteresowanych patronów medialnych Konkursu.


12. II etap Konkursu odbędzie się 9 września 2021 r. w Ilonn Hotel w Poznaniu.


13. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu, są zobowiązani są do przyjazdu w dniu 8 września 2021 r. do godz.17.00 do Ilonn Hotel w Poznaniu na odprawę.


14. Skład drużynowy zgłoszonych drużyn musi być taki sam podczas trwania Konkursu.

 

UCZESTNICY

 

15. Uczestnikami Konkursu są dwuosobowe drużyny.

16. Skład drużyny: szef oraz kucharz pomocniczy.

Szef – oceniany jest za organizację pracy zespołu, przygotowanie stanowiska pracy, umiejętności zawodowe, smak, estetykę i sposób podania pracy konkursowej.

Kucharz pomocniczy – pomaga w pracach przygotowawczych oraz serwowaniu dań konkursowych.

 

ZADANIE KONKURSOWE

 

17. Zadaniem uczestników Konkursu w dniu 9 września 2021 r. jest wykonanie od podstaw w ciągu

120 minut przystawki i dania głównego ze składników obowiązkowych:

a) przystawka – zupa z wykorzystaniem tuszki królika (1 porcja: 250–300 ml).

b) danie główne na bazie łopatki jelenia (1 porcja: 210–240 g), w którym dodatki nie powinny

przekraczać 40% wagi dania.

Na przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska pracy doliczony zostaje czas 10 min. Zespoły startują co
15 minut. Organizator zapewnia mięso w ilości potrzebnej do przyrządzenia potraw konkursowych.

18. Uczestnicy Konkursu przygotowują po 10 porcji zupy oraz 10 porcji dania głównego.

7 talerzy trafia do degustacji i jest oceniane przez jury degustacyjne;

2 talerze trafiają do degustacji dla jury technicznego;

1 talerz będzie eksponowany w gablocie konkursowej.

19. Dania konkursowe będą serwowane na porcelanie zapewnionej przez firmę Fine Dine.


JURY I OCENY

 

20. Dania konkursowe będą ocenione przez jury degustacyjne (7 jurorów) oraz jury techniczne
(2 jurorów), które zostanie wskazane przez Organizatora.

21. Dania konkursowe będą oceniane wyłącznie przez jury złożone z profesjonalistów, tj. autorytetów kulinarnych, mających doświadczenie w ocenie dań konkursowych, osoby cieszące się uznaniem środowiska gastronomicznego w Polsce.


22. Skrajne punkty przy ocenach sędziów degustacyjnych są odrzucane.


23. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników Konkursu.


24. Lista jurorów zostanie podana przez Organizatora najpóźniej tydzień przed terminem Konkursu.


25. Wszyscy jurorzy muszą być obecni przez cały czas trwania Konkursu na swoim stanowisku pracy, aby móc ocenić wszystkie przygotowane potrawy w momencie ich serwowania.


26. W jury Konkursu nie może zasiadać przedstawiciel restauracji, której drużyna bierze udział
w Konkursie, jak również osoba powiązana rodzinnie lub zawodowo z uczestnikiem Konkursu.

 

NAGRODY

 

27. Zwycięzca Konkursu zostaje wytypowany na podstawie oceny potrawy konkursowej. Jako potrawę konkursową traktuje się przystawkę i danie główne. Wygrana nie może zostać przyznana na podstawie oceny włącznie przystawki lub dania głównego. Danie podlegające ocenie jury profesjonalistów powinno być w całości przygotowane w czasie regulaminowym podczas Konkursu.


28. Zwycięska drużyna zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali wieczorowej po zakończonym Konkursie.


29. Zwycięzca Konkursu uzyskuje tytuł „Mistrza Polski w Dziczyźnie 2021” oraz nagrodę finansową
i upominki rzeczowe.


30. Nagrody główne to kwoty pieniężne o wartości:

I nagroda: 4000 złotych brutto,

II nagroda: 2000 złotych brutto,

III nagroda: 1000 złotych brutto.


31. Nagrody zostaną wypłacone zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j.t. ze zm.). W przypadkach tego wymagających Organizator zobowiązuje się do pokrycia i odprowadzenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


PRAWA AUTORSKIE

 

32. Uczestnicy wchodzący w skład drużyn Konkursu gwarantują, że do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) przysługują im odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.


33. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, przystąpią do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.


34. Uczestnicy w momencie otrzymania nagrody głównej Konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów obejmujące bez ograniczeń terytorialnych i czasowych następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.


35. Uczestnicy upoważniają Organizatora z prawem udzielania dalszych upoważnień do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem, w okresie od otrzymania promesy do Konkursu do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się Konkurs.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

36. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. do odwołania.


37. W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.


38. Z powodu epidemii COVID-19 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany formuły, bądź przesunięcia terminu i miejsca II etapu Konkursu. Odwołanie lub przesunięcie terminu nie skutkuje powstaniem po stronie Uczestników jakichkolwiek roszczeń.


39. Organizator ani inne podmioty współpracujące z nim przy organizacji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.


40. Koszt noclegu uczestników i sędziów spoza Poznania w dniach od 8 września 2021 r. do 9 września 2021 r. pokrywa Organizator w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe koszty związane
z uczestnictwem w Konkursie ponoszone są przez jego uczestników.


41. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin
w całej swojej treści.


42. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w zakresie  nienaruszającym podstawowych zasad Konkursu.


43. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.


44. Informacji dodatkowych w zakresie Regulaminu udziela przedstawiciel Organizatora:

Adam Chrząstowski – adamchrzastowski@yahoo.com, tel.: 693 293 347 lub +48 62 725 42 70.


KLAUZULA RODO

 

45. Administratorem danych osobowych jest firma „Las - Kalisz” sp. z o.o. z siedzibą w Tomnicach,
ul. Krotoszyńska 1, 63-714 Kobierno, reprezentowana przez prezesa Tomasza Tarnawskiego.


46. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach konkursu. Zgoda dotyczy w szczególności zamieszczenia wizerunku
w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, jak również wykorzystania wykonanych zdjęć w innych publikacjach wydawanych
w ramach promowania Konkursu, a także w publikacjach drukowanych i internetowych sponsorów oraz patronów medialnych wydarzenia.


47. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z uczestnictwa w Konkursie.


48. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, a dotyczący przeprowadzonego Konkursu i mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.


49. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.


50. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę Las-Kalisz Sp. z o.o. na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Las-Kalisz Sp. z o.o. dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma Las-Kalisz Sp. z o.o..

Kontakt

Organizator: Las Kalisz

ul. Krotoszyńska 1, 63-714 Kobierno

Miejsce konkursu: Ilonn Hotel

ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań

Telefon:  +48 62 725 42 70

E-mail:
rzecznik@mistrzostwadziczyzna.pl
Zgłoszenia:
zgloszenia@mistrzostwadziczyzna.pl
Reklama:
reklama@mistrzostwadziczyzna.pl